Algemene voorwaarden

Versie: 12-05-2020

Inhoudsopgave:

  • Artikel   1 – Definities
  • Artikel   2 – Identiteit van Koffiestation
  • Artikel   3 – Toepasselijkheid
  • Artikel   4 – Het aanbod
  • Artikel   5 – De overeenkomst
  • Artikel   6 – Herroepingsrecht
  • Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  • Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
  • Artikel   9 – Verplichtingen van Koffiestation bij herroeping
  • Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
  • Artikel 11 – De prijs
  • Artikel 12 – Conformiteit en garantie
  • Artikel 13 – Levering en uitvoering
  • Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  • Artikel 15 – Betaling
  • Artikel 16 – Aansprakelijkheid
  • Artikel 17 – Overmacht
  • Artikel 18 – Persoonsgegevens
  • Artikel 19 – Klachtenregeling
  • Artikel 20 – Geschillen en toepasselijk recht
  • Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door Koffiestation worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Koffiestation;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken en/of diensten gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Koffiestation: Koffiestation V.O.F. zoals omschreven in Artikel 2 is de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Koffiestation en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de Koffiestation

Koffiestation V.O.F.
Paradijsvogelstraat 10
9713BV
Groningen
Nederland

Telefoonnummer:
(0031) 050 211 0198
Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 9:00u tot 17:00 uur

E-mailadres: info@koffiestation.nl

KvK-nummer: 56401396
Btw-identificatienummer: NL852107997B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Koffiestation en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voor de consument zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals ze beschikbaar worden gesteld ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn daarom voorzien zijn van een ingangs- /geldigheidsdatum. Koffiestation behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. De door ons verstrekte informatie (o.a. afbeelding/omschrijving) met betrekking tot de aanbieding, product en/of dienst is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar kan niet meer dan een algemene voorstelling van de aanbieding, product en/of dienst geven. Eventuele afwijkingen geven u dan ook niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, behoudens en voor zover in artikel 6 herroepingsrecht aangegeven.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 5. Koffiestation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat het een fout betreft, heeft Koffiestation het recht de bestelling te weigeren.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Koffiestation onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Koffiestation is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Koffiestation passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Koffiestation daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Koffiestation zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze beschikbaar stellen dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Koffiestation waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Koffiestation mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Koffiestation mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Koffiestation mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Koffiestation de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Koffiestation de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Koffiestation hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Koffiestation.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Koffiestation. Dit hoeft niet als Koffiestation heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Koffiestation niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Koffiestation aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Koffiestation een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Koffiestation is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 8. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 9. Voor zover Koffiestation geen andere aanwijzingen geeft dient het product teruggestuurd te worden naar het adres zoals vermeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.
 10. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen.

Artikel 9 – Verplichtingen van Koffiestation bij herroeping

 1. Als Koffiestation de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Koffiestation vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Koffiestation in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Koffiestation aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Koffiestation gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Koffiestation de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Koffiestation kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de Koffiestation tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht voor diensten is slechts mogelijk wanneer de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Koffiestation de overeenkomst is nagekomen.

NB! Onze gebrande koffie is een versproduct met een beperkte houdbaarheid. De aard van dit product maakt het daarom niet mogelijk om op grond van het herroepingsrecht dit product op proef te houden en terug te zenden.

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Koffiestation dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 Conformiteit en Garantie

 1. Koffiestation staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Alleen indien uitdrukkelijk overeengekomen staat Koffiestation er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Koffiestation, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Koffiestation kan doen gelden indien Koffiestation is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Koffiestation, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Koffiestation schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 5. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Koffiestation is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 6. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. Koffiestation zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Koffiestation kenbaar heeft gemaakt.
  Koffiestation is bevoegd om bij de aflevering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de aflevering is Koffiestation gerechtigd de bestelling na ondertekening van de afleverbon aan derden op uw adres of aangrenzend adres over te dragen. Het risico ter zake van de producten gaat na ondertekening van u of van derden op u over.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Koffiestation geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
 4. De door Koffiestation op de website en in de orderbevestiging opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van de vermelde leveringstermijnen lijdt nimmer tot aansprakelijkheid van Koffiestation en geeft u pas het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de overschrijding meer dan 30 dagen bedraagt. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Eventuele schadevergoeding is alleen mogelijk als deze toe te rekenen is aan wanprestatie van Koffiestation, Koffiestation in verzuim of gebreke is gesteld en er een causaal verband is tussen de niet-nakoming en de geleden schade.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal Koffiestation het bedrag dat de consument betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Koffiestation tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Koffiestation bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Koffiestation zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Levering van vervangende artikelen zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Koffiestation.
 8. Wanneer het leveren van een vervangend product niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld het leveren van een specifieke koffie, kan de consument met Koffiestation afspreken een alternatief product te leveren. Een dergelijke afspraak wordt gezien als ontbinding van de oude overeenkomst en het aangaan van een nieuwe overeenkomst. Als er al een aanbetaling is gedaan zal Koffiestation het verschil in prijs in rekening brengen of terugstorten.
 9. In geval nakoming van onze leveringsverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die wij niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van onze afleveringsverplichtingen langer dan een maand worden vertraagd, dan zijn beide partijen gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst, voor zover deze als dan niet door Koffiestation is uitgevoerd, te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partij.

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Koffiestation voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Koffiestation te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Koffiestation is gewezen op de te late betaling en Koffiestation de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Koffiestation gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Koffiestation kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

productaansprakelijkheid:

De wederpartij zal alle schade voor zijn rekening nemen en ons vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade, indien en voorzover:

 1. deze schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde artikelen door de wederpartij is ontstaan en/of
 2. deze schade is ontstaan, doordat de wederpartij niet geheel conform de instructies inzake bescherming van de kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld.

Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde artikelen.

Artikel 17 – Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Koffiestation in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk (e-mail) mee te delen en zulks zonder dat Koffiestation gehouden is tot enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Koffiestation kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt tevens begrepen alle problemen als gevolg van het gebruik van Internet, daaronder ondermeer begrepen verminkingen van informatie, vertragingen, niet toegankelijkheid webwinkel/website en/of andere storingen etc.

Artikel 18 – Persoonsgegevens

 1. Koffiestation zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.
 2. Koffiestation neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 19 Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Koffiestation.
 2. Bij Koffiestation ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Koffiestation binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Koffiestation in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 20 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van overeenkomsten met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
 2. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging.

Artikel 21 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping